Jáchymov oslavil 500 let od svého založení

Jáchymov oslavil 500 let od svého založení

Letošní rok se v Jáchymově nesl v duchu oslav mimořádně významného výročí města. Takto významné jubileum je neopakovatelné a proto Jáchymov k tomuto historického milníku připravil celou řadu akcí, které si kladly za cíl zapojit do oslav co nejvíce obyvatel a návštěvníků města.

 

Oslavy byly odstartovány orientačně pozná­vacím závodem „O poklad Štěpána Šlika“. Velmi zajímavé bylo „Kolo příběhů“, kde občané města zanechali svou písemnou stopu v historii města. Zaslouženému zájmu se těšila výstava historických fotografií a pohlednic na radnici a v neposlední řadě také obnovená pouť na Mariánskou.

Velkou pozornost vzbudil Závod Josefa Prenniga, recesistický závod od domu bývalého pekař­ství pana Kuhna k dolu Rovnost a zpět.

Vyvrcholení oslav se uskutečnilo o ví­kendu 20. – 21. 8. 2016. Na páteční večer byl připraven ples na zimní zahradě hotelu. Hosty, mezi kterými byl i potomek František Schlik s chotí Divinou, přivítal u vchodu „hrabě Ště­pán Šlik“. Všechny přítomné pozdravil starosta města Bronislav Grulich, který zrekapituloval historii města, připomněl vznik 1. báňské školy před 300 lety a nezapomněl ani na 110 let jáchymovských lázní. Následoval bohatý kulturní program, který završil nádherný ohňostroj. Sobotní program ohlásily kostelní zvony sv. Jáchyma. Jeho základem byl prů­vod městem, který odstartoval v lázeňské čtvrti města. V průvodu jste mohli vidět představitele města v dobových kostý­mech, zástupce městských organizací a řadu zahraničních hornických spolků. V neposlední řadě také kostýmy historických osobností (Georgius Agricola, Johann Matheius, Heinrich von Könneritz, Lazarus Erckert, Marie Curie Sklodowská, Jakub Prennig a další). Průvod došel až před kostel sv. Jáchyma, kde kulturní program vyvrcholil ve večerních hodinách velmi emotivním videomappingem na budově radnice, kdy všichni přítomní byli doslova vtaženi do mimořá
Slavnostní program završila nedělní ekumenická bohoslužba za účasti kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a Danila Ženatého, synodního seniora Českobratrské církve evangelické, kdy v promluvách byla opět připomenuta dlouhá, slavná, ale také bolestná historie Jáchymova. V rámci bohoslužby byl po­žehnán nový městský prapor. Hudební tečkou třídenních oslav se stal koncert populární skupiny Jelen u Šlikovy věže.dné historie města.
 

Ingeborg Štiková, místostarostka Jáchymova

  
Jak šel čas...

 • 1516 Založení města Štěpánem Šlikem, dolování stříbra a ražba tolarů
 • 1518 Vznik Dolu Svornost, který se později stal prvním uranový dolem na světě
 • 1520 První lékárna na území ČR a ve střední Evropě
 • 1522 Poprvé na světě zavedeno větrání důlního díla pomocí měchového dmychadla – na štole Barbora
 • Růst počtu obyvatel nad 18 000, Já­chymov se stal druhým nejlidnatějším městem po Praze
 • 16. století Jáchymov centrem humanismu a renesance v čele s Johannem Mathesiem
 • 17. století - úpadek města po odchodu protestantské většiny obyvatel do sousedního Saska
 • Počátek 18. století, založení první báň­ské školy
 • 1849–1951 Jáchymov sídlem soudního a politického okresu Jáchymov
 • 1873 Velký jáchymovský požár
 • 1898 Objev polonia a radia z Jáchymovského smolince manžely Curiovými
 • 1906 Vznik prvních radonových lázní světa
 • 1945 Odsun většiny německého obyvatelstva
 • 50. léta Období komunistických pracovních táborů a těžba uranu
 • 60. léta Rozvoj lázeňství a turistické­ho ruchu
 • Současnost, snaha o zápis Montanregionu Krušnohoří – Erzgebirge na seznam kulturního dědictví UNESCO

Perličky

 • Americký dolar dostal své jméno podle stříbrného jáchymovského tolaru (ně­mecky „Joachimsthaler, který se zde razil v 16. století)
 • Pozůstatky Petrova mlýna jsou nejstar­ším dochovaným vodním mlýnem v ČR
 • Kostel sv. Jáchyma a sv. Anny je první luteránský chrám v českých zemích
 • V Jáchymově byl objeven a podle něj pojmenován minerál Jáchymovit
 • Na bývalé železniční trati, dnes cyklostezce je nejkratší železniční tunel v ČR
 

Zdroj: Wikipedia.org