Informační text pro klienty o zpracování jejich osobních údajů

Vážení klienti,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a toto cestou bychom vám chtěli předat důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce

Léčebné lázně Jáchymov a.s., se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IČ: 29211808, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1603 (dále jen „správce“).

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi vámi a našimi lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči naše lázně získávají od vaší zdravotní pojišťovny. Obdobně též údaje o vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

Zasílání obchodních sdělení bez vašeho souhlasu musí přímo souviset se službou nebo zbožím, které bylo poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky) v rámci, které došlo k získání osobních kontaktních údajů zákazníka. Důvodem zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je oprávněný zájem správce. Další zasílání těchto marketingových sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání vašich kontaktních údajů a údajů o vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho souhlasu (obdobně je tomu v případě vašeho členství v našem věrnostním programu Radon SPA Club). Účelem zpracování je zde naše možnost informovat vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Kontaktovat za účelem zjištění Vaší spokojenosti s poskytnutými službami nebo pobytem v našem lázeňském zařízení.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či vámi jako samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování vašich osobních údajů bychom vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

Za účelem ochrany majetku a osob proti protiprávnímu jednání jsou v našich provozovnách naistalovány kamerové systémy. Zpracováváme záznamy z kamer. Máme nastaveny přísné mechanismy na ochranu vašich dat.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Některé údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Jedná se především o údaje zpracovávané pro marketingové účely. Předání těchto údajů nám je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ostatních případech, kdy od vás osobní údaje žádáme, je jejich předání povinné. Typicky od vás sbíráme identifikační údaje, protože tyto údaje potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich jiných právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

4. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

5. Vaše práva dle platné právní úpravy

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme, za to můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Své transakční údaje dostáváte zásadně formou výpisů o příslušné službě, kterou využíváte. Vaši žádost můžete podat:
  • elektronicky e-mailem opatřeným ověřeným podpisem,
  • písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo osobně, přičemž při jejím podání bude ověřena vaše totožnost. Na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.
 • právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Léčebné lázně Jáchymov a.s., T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, či můžete též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na telefonním čísle +420 775 083 762, či e-mailem na adrese mirais@mirais.cz

V Jáchymově, 21. května 2018


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl v Léčebných lázních Jáchymov jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř společnosti a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Kontaktní e-mail:
mirais@mirais.cz

Kontaktní telefon:
+420 775 083 762


Kamerové systémy se záznamem

Společnost Léčebné lázně Jáchymov provozuje kamerové systémy se záznamem, účelem zpracování je ochrana majetku a zdraví osob. Kamery jsou instalovány pouze ve veřejných prostorách chodeb a vnitřního vstupu do budov Radium Palace, Běhounek, Curie, Praha, LC Agricola a monitorují pozemek jámy Josef u Dolu Svornost. Oznámení o provozování kamerového systému se záznamem je vždy uvedena před vstupem do budovy nebo na pozemek.